Protokoll


20.06.2018, Rakel

PROTOKOLL FOR HOBØL VANNVERK SA GENERALFORSAMLING 2018

Generalforsamlingen ble holdt på Tomter Idrettshus, Kråkstadveien 5, den 14. juni 2018, kl. 18.00.

Kunngjøringen var foretatt i henhold til vedtektene § 13 Smaalenenes Avis den 30.05.18


Ved møtets åpning var 8 andelseiere representert.

 

Dagsorden:

 1. Beretning og regnskap for 2017
 2. Revisors beretning til regnskapet 2017
 3. Fastsettelse av honorarer
 4. Godkjenning av vannpriser for 2018
 5. Budsjett for 2018
 6. Valg
 7. Reviderte leveringsbetingelser


Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

 Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

Valg av møteleder

I henhold til vedtektene § 13 ledes generalforsamlingen av styrets leder eller velger sin dirigent.

Det kom ikke forslag på noen annen møteleder enn styreleder.

 Vedtak: Styrets leder ble valgt til å lede generalforsamlingen.

 

Valg av to representanter til underskrift av protokollen

Styrets leder foreslo følgende personer:

 Vedtak: Åse Brekke og Arne Moen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

 

Behandling av beretning og regnskap for 2017

Styrets leder gjennomgikk årsberetningen og regnskapet for 2017.

 Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2017 ble enstemmig vedtatt.

 

Behandling av revisors beretning for 2017

Styrets leder gjennomgikk revisors beretning for 2017.

 Vedtak: Revisors beretning for 2017 ble enstemmig vedtatt.

 

Fastsettelse av honorarer for styret og revisor for 2017

Revisors honorar ble i overensstemmelse med vanlig praksis fastsatt til kr 25 000,-

I 2017 mottok styrets leder kr 30 997,- og hvert av styremedlemmene mottok

kr 15 498,-.


Styrehonorarene beholdes på dagens nivå.


Vedtak: Styrets forslag til honorarfastsettelse godkjennes av generalforsamlingen.

  

Godkjenning av vannpriser for 2018

 

Styrets forslag:

 Vannpriser fra 1.1.2018

 1. Abonnenter uten vannmåler

   

  Bolig: Fast avgift kr 1 550,- + forbruk 240 m3 a kr 23,50,- /m3

   

  Hytter uten måler: Fast avgift kr 1 000,- + forbruk 33 m3 a kr 23,50,- /m3

   

  NB! Denne priskategori er vedtatt avviklet i takt med installasjon av vannmålere. Nye avtaler vil derfor ikke bli inngått i denne priskategori.

   

 2. Abonnenter med måler:

 

Bolig: Fast avgift kr 1 550,- + forbruk kr 23,50,- /m3

           

            Hytter: Fast avgift kr 1 000,- + forbruk kr 23, 50,- /m3

 

3. Årlig leie for vannmåler installert av Hobøl Vannverk SA er kr 300,-.  

    

4. Tilknytningsavgift for nye kunder: kr 16 689,- 

 

5. Andelsinnskudd (bolig, minimum 3 andeler) kr 2.500,- pr andel.

 

6. Vannforbruk under byggeperiode av normal varighet faktureres ikke.

 

7. Etter avstenging påløper det kr 625,- i gebyr ved gjenåpning.

 

8. Ved manglende måleravlesning faktureres det for et minsteforbruk på minimum 240 m3 pr år.


Alle priser er inkl. mva.

 

Vedtak: Vannprisene ble enstemmig godkjent.

         

Budsjett

Styrets leder orienterte om styrets forslag til budsjett for 2018.

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.

 

  

Valg

 

Styret:

Styreleder:                 Knut Egil Karlstad                 valgt 2016 for 4 år

Nestleder:                   Marit Hoff Lund                    velges for 4 år

Styremedlem:             Elisabeth Holstad                   velges for 4 år

Styremedlem:            Asbjørn Moen                        valgt 2016 for 4 år

Styremedlem:            Erik Nordli                             valgt 2016 for 4 år

Varamedlem:             Olav Pedersen                        valgt 2016 for 4 år

Varamedlem:             Øyvind Wallerud                   velges for 4 år

 

Valgkomité:

Leder:                         Liv Høgås Steen                    valgt 2016 for 4 år

Nestleder:                   Thor Arne Agnalt                  velges for 4 år

Medlem:                     Hanne Pettersen Nordby        valgt 2016 for 4 år

Marius Daniel Myhrer Hagen er innstilt som erstatter for vara Kari Brevik, velges for 4 år

 

Til sak 6 Valg kom det følgende bemerkninger:

Alle medlemmer av styret og valgkomitéen bør listes opp med navn og når de er på valg.

 

Vedtak: Samtlige ble enstemmig valgt.       

 

Reviderte leveringsbetingelser

Styrets leder gjennomgikk forslag til endringer i leveringsbetingelsene.

 

Vedtak: Styrets forslag til endringer i leveringsbetingelsene godkjennes av generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

Knut Egil Karlstad                             Åse Brekke                                  Arne Moen          

         (sign.)                                            (sign.)                                           (sign.)                          


Informasjon


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no