Protokoll 2019


21.06.2019, Christine

PROTOKOLL FOR HOBØL VANNVERK SA GENERALFORSAMLING 2019

Generalforsamlingen ble holdt på If Sikkerhetssenter, Skjelfossveien 46, den 13. juni 2019, kl. 18.00.

Kunngjøringen var foretatt i henhold til vedtektene § 13 Smaalenenes Avis den 29.05.19

 

Ved møtets åpning var 9 andelseiere representert.

 Dagsorden:

 1. Beretning og regnskap for 2018
 2. Revisors beretning til regnskapet 2018
 3. Fastsettelse av honorarer
 4. Godkjenning av vannpriser for 2019
 5. Budsjett for 2019
 6. Valg
 7. Reviderte leveringsbetingelser

 

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden.

 Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.

 

Valg av møteleder

I henhold til vedtektene § 13 ledes generalforsamlingen av styrets leder eller velger sin dirigent.

Det kom ikke forslag på noen annen møteleder enn styreleder.

 Vedtak: Styrets leder ble valgt til å lede generalforsamlingen.

 

Valg av to representanter til underskrift av protokollen

Styrets leder foreslo følgende personer:

Fredrik Lynghaug og Vidar Aakerholm

 Vedtak: Fredrik Lynghaug og Vidar Aakerholm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

 

Behandling av beretning og regnskap for 2018

Styrets leder gjennomgikk årsberetningen og regnskapet for 2018.

 Vedtak: Årsberetning og regnskap for 2018 ble enstemmig vedtatt.

 

Behandling av revisors beretning for 2018

Styrets leder gjennomgikk revisors beretning for 2018.

 Vedtak: Revisors beretning for 2018 ble enstemmig vedtatt.

 

Fastsettelse av honorarer for styret og revisor for 2018

Revisors honorar ble i overensstemmelse med vanlig praksis fastsatt til kr 25 000,-

I 2017 mottok styrets leder kr 30 997,- og hvert av styremedlemmene mottok

kr 15 498,-. Det er i tillegg utbetalt kr 1 687,- til varamedlem.

 

Styrehonorarene foreslås økt med 3%.

 

Vedtak: Styrets forslag til honorarfastsettelse godkjennes av generalforsamlingen.

  

Godkjenning av vannpriser for 2019

Styrets forslag:

 Vannpriser fra 1.1.2019

 

 1. Abonnenter uten vannmåler

   

  Bolig: Fast avgift kr 1 550,- + forbruk 240 m3 a kr 23,50,- /m3

   

  Hytter uten måler: Fast avgift kr 1 000,- + forbruk 33 m3 a kr 23,50,- /m3

   

  NB! Denne priskategori er vedtatt avviklet i takt med installasjon av vannmålere. Nye avtaler vil derfor ikke bli inngått i denne priskategori.

   

 2. Abonnenter med måler:

 

Bolig: Fast avgift kr 1 550,- + forbruk kr 23,50,- /m3

           

            Hytter: Fast avgift kr 1 000,- + forbruk kr 23, 50,- /m3

 

3. Årlig leie for vannmåler installert av Hobøl Vannverk SA er kr 300,-.  

    

4. Tilknytningsavgift for nye kunder: kr 16 689,- 

 

5. Andelsinnskudd (bolig, minimum 3 andeler) kr 2.500,- pr andel.

 

6. Vannforbruk under byggeperiode av normal varighet faktureres ikke.

 

7. Etter avstenging påløper det kr 625,- i gebyr ved gjenåpning.

 

8. Ved manglende måleravlesning faktureres det for et minsteforbruk på minimum 240 m3 pr år.

 

Alle priser er inkl. mva.

 

Vedtak: Vannprisene ble enstemmig godkjent.

         

Budsjett

Styrets leder orienterte om styrets forslag til budsjett for 2019.

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble enstemmig godkjent.

 

 Valg

 

Det er ingen på valg i 2019.

 

Styret:

Styreleder:                 Knut Egil Karlstad                             valgt 2016 for 4 år

Nestleder:                   Marit Hoff Lund                                valgt 2018 for 4 år

Styremedlem:             Elisabeth Holstad                               valgt 2018 for 4 år

Styremedlem:            Asbjørn Moen                                    valgt 2016 for 4 år

Styremedlem:            Erik Nordli                                         valgt 2016 for 4 år

Varamedlem:             Olav Pedersen                                    valgt 2016 for 4 år

Varamedlem:             Øyvind Wallerud                               valgt 2018 for 4 år

 

Valgkomité:

Leder:                         Liv Høgås Steen                                valgt 2016 for 4 år

Nestleder:                   Thor Arne Agnalt                              valgt 2018 for 4 år

Medlem:                     Hanne Pettersen Nordby                    valgt 2016 for 4 år

Varamedlem:             Marius Daniel Myhrer Hagen            valgt 2018 for 4 år

 

 

Vedtak: Informasjonen er tatt til etterretning.       

Reviderte leveringsbetingelser

Styrets leder gjennomgikk forslag til endringer i leveringsbetingelsene.

 

Vedtak: Styrets forslag til endringer i leveringsbetingelsene godkjennes av generalforsamlingen.

 

  

 

Knut Egil Karlstad                 Fredrik Lynghaug                  Vidar Aakerholm

 

(sign.)                                     (sign.)                                     (sign.)            


Informasjon


13.03.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Døgnbemannet telefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no