Leveringsbetingelser


20.06.2019, Christine

Leveringsbetingelser
Vedtatt på generalforsamling den 10.mars 1994, med senere endringer på generalforsamling den 13. mars 1997, 31. mai 2006, 11. juni 2015, 02. november 2016, 14. juni 2018 og 13. juni 2019.
Ved innmelding som medlem og ved tegning av andeler i Hobøl Vannverk SA, gjelder følgende leveringsbetingelser/vilkår:

1. Forutsetninger
Anlegget til andelseier, medlem og kunde og dennes rettsetterfølgere blir tilknyttet Hobøl Vannverks ledningsnett med de rettigheter og forpliktelser som følger av vannverkets vedtekter og gjeldende leveringsbetingelser, samt nåværende og fremtidig lovgivning som måtte ha betydning for vannleveringen.

 2. Andeler
Medlemskap inntrer ved innmelding som skjer ved utfylling og undertegnelse av vannverkets innmeldingsskjema. Ved innmelding mottar andelseier et eksemplar av vannverkets vedtekter og leveringsbetingelser.
Når andelene er fullt innbetalt, innføres andelseieren i andelsregisteret.
Vannverket har rett til å kreve identifikasjon av kunde, med opplysninger om fullstendig navn, fødselsdato/foretaksnummer, bosteds/næringsadresse m.v.
Andelsinnskudd kan differensieres etter brukerkategoriene næringsenhet og boenhet.


Definisjon av brukerkategoriene:


Næringsenhet
Næringsenhet omfatter næringseiendommer (industri, transportbedrifter og annen næringsvirksomhet)


Boenhet
Boenhet omfatter enebolig, leilighet og hytte/fritidseiendom. Som selvstendig boenhet anses også en enhet som har eget kjøkken, bad og WC. Det samme gjelder der hybel eller hybelleilighet i en enebolig er innredet med sikte på utleie til annen husstand.

Det antall andeler hver andelseier skal tegne, beregnes slik:

2.1  Boenhet
3 andeler per boenhet

2.2 Næringsenhet
Næringsenheter må kjøpe 0,02 andeler per m2 (BRA). Antall andeler rundes opp til nærmeste hele andel. Det settes dog et minstekjøp på 3 andeler. Ved utvidelse av areal kan styret i Hobøl Vannverk SA fastsette antall andeler i hvert enkelt tilfelle.

2.3  Øvrig bruk
For all annen offentlig og privat bruk fastsetter styret i Hobøl Vannverk SA i hvert enkelt tilfelle antall andeler som skal tegnes.

 3. Overdragelse
Andelseiere plikter å melde fra om når overdragelse av anlegg skjer. Overdragelse av andeler skjer i forbindelse med overdragelse av eiendomsrett til det hus, den leilighet, det gårdsbruk eller lignende der ledningsnettet og tilknytningen er. 
I den utstrekning gjelden til vannverket er opparbeidet sammen, kan ikke annet medlem av samme husstand, herunder samboer eller annen bruker av samme anlegg, tegne ny kontrakt med mindre all gjeld til vannverket er betalt eller gjeldsforpliktelsen overtas.
Den som tar i bruk eller overtar tilknytningen til Hobøl Vannverks anlegg, ansees å ha godtatt de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser.

 4. Endringer, utvidelser m.v. av anlegg
Andelseiere plikter å melde fra om endringer (utvidelser, nybygg m.v.) og plikter å betale inn den eventuelle forhøyelse av andelsinnskuddet endringene medfører, også ved omdisponering til hybelbruk.
Endring av installasjon o.l. må kun utføres av autorisert rørlegger, og endringen meddeles Hobøl Vannverk.

 5. Ledningsnett m.v.
Vannverkets ledningsnett distribuerer vann gjennom anlagte hovedledninger av ulike dimensjoner. Hovedledningene eies og drives av Hobøl Vannverk SA.
Vannverkets ledningsnett fører vann fram til fordelingspunkter hvor en eller flere bo-  eller næringsenheter er tilkoblet. Ledninger fra og med anboringsklammer på vannverkets hovedledninger benevnes private stikkledninger.
Ledningsnettet fra fordelingspunktene defineres også som private stikkledninger.
Private stikkledninger bekostes og vedlikeholdes av den enkelte andelseier og/ eller gruppe av andelseiere. Lekkasjer på disse må straks meldes til Hobøl Vannverk SA.
Tidligere inngåtte avtaler vedrørende private stikkledninger bortfaller. 
Vannledning som overtas for drift og vedlikehold skal være lagt etter de tekniske krav som stilles i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser (Kommuneforlaget 1.utgave, 5. opplag 2014) og Administrative bestemmelser (Kommuneforlaget 1. utgave, 3. opplag 2013). Der hvor bestemmelsen nevner kommunen, menes i vår sammenheng Hobøl Vannverk SA. Det presiseres dog, at vannverkets vedtekter og leveringsbetingelser er overordnet bestemmelsene, og ved tvilstilfeller vil styrets avgjørelse være overordnet.


 6. Tilkoblingsavgift
Tilkoblingsavgiften fastsettes av generalforsamlingen og kan kreves innbetalt før arbeidet påbegynnes. Ved evt. avtale om betaling på et senere tidspunkt, kan garanti som sikkerhet for tilkoblingsavgiften kreves. Tilkoblingsavgift betales av alle nye bo- eller næringsenheter som knyttes til Hobøl Vannverks ledningsnett. Andelseier skal på forhånd bli gjort kjent med størrelsen på tilkoblingsavgiften. Dersom tilknytningen av andelseiers anlegg krever fornyelse eller ringforsterking av ledninger eller ledningsdeler, eller bygging av nye ledninger/ledningsdeler, kan vannverket kreve særskilt tilkoblingsavgift. Dette gjelder dersom investeringen i ledningsnettet ikke dekkes gjennom andelsinnbetalingen og vannavgiften. Det samme gjelder når andelseier ønsker endringer eller utvidelser.

7. Anleggelse og vedlikehold

Ved nyanlegg eller opprustninger skal hovedledningen planlegges i samråd med Hobøl Vannverk. Det er normalt utbygger som bekoster og besørger fremføring av vann. Vannverket kan etter ferdigstillelse overta fremtidig drift og vedlikehold såfremt anlegget blir bygget i henhold til vannverkets regler.
Dersom det kreves spesielle tiltak utover vanlig brannuttak fra Hobøl Vannverk sine kummer, må slike tiltak bekostes og driftes av den/de som utløser slike krav. Er det kapasitet i nettet kan vann kjøpes til slike formål. Eksempler på slike anlegg er sprinkelanlegg, branntårn o.l.

Hobøl Vannverk legger og vedlikeholder sine hovedledninger.
Vannverket skal godkjenne trasé for stikkledninger og dimensjon på rørene. Vannverket har rett til å levere vann til nye andelseiere fra tidligere andelseiers stikkledning så sant kapasiteten på ledningen er stor nok. Vannverket kan pålegge flere andelseiere å gå sammen om felles stikkledning. Eventuell kostnadsfordeling er Hobøl Vannverk uvedkommende. Reparasjoner, vedlikehold og nyanleggelse av stikkledninger fra om med anboringspunkt (inkl. anboringsklammer) og til den enkelte andelseier (inkl. stoppekran) påhviler og bekostes av andelseier. Arbeid med andelseiers tilknytninger, samt stikkledninger med tilhørende innretninger, tillates bare utført av autorisert rørlegger.
Urettmessig tilknytning til et anlegg kan medføre erstatningsansvar og/eller straffeansvar. 

 Dersom det foreligger berettiget indikasjon på feil/mangler ved en andelseiers vannforsyningsanlegg som kan føre til skade på vannverkets drift eller eiendom, skal dette påbys rettet. Blir ikke feil/mangler rettet innen styrets fastsatte frist, vil arbeidet bli utført av Hobøl Vannverk for andelseiers regning, eller vannet avstengt inntil skade er utbedret.

 8. Rettigheter til grunn for ledningsanlegg

Hobøl Vannverk skal ha rett til å legge alle nødvendige hovedledninger over andelseiernes eiendommer etter de mest hensiktsmessige traseer.
Vannverkets folk skal videre ha rett til å benytte veiene over eiendommene og rett til hensiktsmessig adkomst for nødvendig utbygging og senere tilsyn og reparasjon av anleggets ledninger og øvrige innretninger og kunne foreta de gravinger som herunder finnes nødvendig. Trevirke og annet som må fjernes, tilfaller grunneierne. Arbeider som nevnt, skal, så vidt mulig, utføres på årstid da de volder minst ulempe.
Erstatning for skade på trær, gjerder, dreneringer, avlingstap m.v. ytes etter overenskomst eller voldgift.
For øvrig ytes ikke erstatning for rettigheter etter denne paragraf.

9. Forsyning av andre
Ingen andelseier må forsyne eier eller bruker av annens eiendom med vann uten godkjennelse av vannverkets styre.

 10. Restriksjoner på bygge- og anleggstiltak i nærheten av selskapets anlegg

Vannledninger og kummer eid av Hobøl Vannverk skal ikke overbygges, beplantes eller oppfylles. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at den er til ulempe for drift og vedlikehold av vannledninger eid av Hobøl Vannverk. Slik bebyggelse skal ha en minsteavstand til selskapets vannledninger på minst 4 meter. Vannverkets styre kan gi samtykke til unntak fra denne bestemmelsen, hvis søker sikrer drift og vedlikehold for vannverkets vannledning i form av anlegg av varerør, kulverter eller tilsvarende. Det samme gjelder for driftsendringer på landbruksarealer. Traseene for vannverkets ledninger må ikke beplantes nærmere enn 4 meter.

  11. Grunneiers/festers varslingsplikt - og ansvar ved skade
Grunneier/fester har plikt til å underrette vannverket på forhånd når det skal foretas graving, oppfylling eller annen endring av terrenget, sprengning, veibygging eller andre arbeider som kan skade eller på annen måte ha betydning for, vannverkets ledningsnett. Underretning må skje så tidlig at nødvendige tiltak kan iverksettes.
Vannverket kan kreve erstatning for skade en kunde/evt. grunneier forårsaker på vannverkets eiendom ved forsett eller uaktsomhet.
Unnlatt varsling til vannverket i tilfeller som nevnt i første ledd, eller varsling så sent at vannverket ikke kan overholde rettledningsplikten, vil normalt betraktes som uaktsomhet. 

12. Flytting eller fjerning av ledninger
Hvis det som følge av offentlige påbud eller etter grunneiers behov er nødvendig, kan det kreves flytting, forandring eller fjerning av stikkledning. Tilsvarende kan bare unntaksvis kreves for hovedledninger. Hobøl Vannverk utfører normalt arbeidet med flytting, forandring eller fjerning av ledninger for rekvirentens regning.

13. Vannkvalitet og trykk

For vannkvalitet gjelder drikkevannsforskriftens bestemmelser som minimumskrav. Hobøl Vannverk kan, med Mattilsynets godkjennelse, for en avgrenset periode avvike fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, dersom kravene ikke kan oppfylles før utbygging av vannbehandlingsanlegg eller lignende er gjennomført. Vannverket skal informere andelseierne om slike avvik fra drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet.
Hobøl Vannverk skal tilstrebe et driftstrykk på hovedledningsnettet på minimum 2 bar. Hvis andelseier ønsker høyere trykk, kan vannverkets styre tillate trykkforsterker på privat ledningsnett dersom dette ikke medfører ulemper for andre andelseiere eller selskapet. Andelseier dekker selv kostnadene.

 14. Vannpriser

14.1 Beregningsgrunnlag
Til dekning av andelslagets driftsomkostninger, amortisasjon av anlegget, avbetaling på lån m.v., skal andelseier betale for vannet etter måler. Pris per m3 fastsettes av generalforsamlingen.

14.1 Vannmålere
Vannmålere som er anskaffet og montert av vannverket er Hobøl Vannverk SAs eiendom. Andelseier betaler en årlig målerleie. Vannverket skal etter varsel til andelseier gis tilgang til vannmåleren for avlesning og kontroll. Vannmåleren må ikke bygges inn eller tildekkes uten godkjenning fra vannverket. Andelseier plikter å foreta jevnlig inspeksjon av måler med henblikk på lekkasje eller unormal gange. Ved feil/lekkasje skal vannverket varsles umiddelbart. Der måler ennå ikke er installert skal vannet betales etter antatt forbruk fastsatt av generalforsamlingen.

 14.2 Reduksjon av vannavgift i særlige tilfeller.
Styret kan gi reduksjon i vannavgiften i særlige tilfeller.

14.3 Betaling
 Vannavgiften betales normalt to ganger per år. Andre betalingsavtaler kan inngås.

14.4 Renter ved forsinket betaling
Ved forsinket betaling av vannavgift beregnes forsinkelsesrente iht. lov om renter ved forsinket betaling (morarenter) av 15. desember 1976 nr. 100.

14.5 Urettmessig tilknytning
Urettmessig tilknytning samt manipulering av måleutstyr, kan medføre erstatnings og straffeansvar.
Har en andelseier manipulert måleutstyr eller forsøkt å tilegne seg vann på urettmessig måte, kan Hobøl Vannverk treffe eller forlange at det blir truffet tiltak med måleutstyr, sikringsarrangement eller installasjon for å hindre gjentakelse. Kostnader med dette må andelseier betale.

15. Stengning
Hobøl Vannverk kan stenge anlegget dersom andelseier ikke betaler skyldig vannavgift i henhold til betalingsfrist. Stengning kan kreves tidligst 28 dager etter betalingsfristen. Stengning av et anlegg fritar ikke for betaling av vannavgiftens faste kostnader, målerleie m.v. i den tid vann ikke blir levert på grunn av frakoblingen.  Vannverket er ikke ansvarlig for skader eller tap som kan oppstå hos en kunde ved rettmessig frakobling.
 Før stenging kan skje, skal andelseier motta et skriftlig stengevarsel.
Av stengevarselet skal det fremgå:
- at andelseier unngår stenging ved betaling innen 14 dager
- en oppfordring til andelseier om snarlig å kontakte Hobøl Vannverk ved betalingsproblemer o.l. 
- kostnader ved gjeninnkobling etter eventuell stengning. 
Stengevarsel kan sendes i samme brev som inkasso/purrevarsel dersom det klart fremkommer at det også er å betrakte som et stengevarsel. Dersom det står om liv og helse må Hobøl Vannverk imidlertid utsette stengningen.
 Andelseier plikter å gi Hobøl Vannverk adgang til anlegget og stoppekran(er) for fysisk å utføre stengningen. Utgifter ved stenging vil bli pålagt andelseier.
 Hvis Hobøl Vannverk har stengt et anlegg må ingen andre enn vannverket tilkoble anlegget igjen. Et anlegg som er rettmessig stengt på grunn av manglende betaling, vil som regel ikke gjenåpnes igjen før all gjeld til vannverket, og kostnader i samband med stengning og gjenåpning er betalt. I særlige tilfeller kan vannverket kreve at andelseier stiller sikkerhet for eksempel ved garanti for rettidig betaling ved forfall. For gjenåpning betales et gebyr fastsatt av vannverkets styre.
Forøvrig skjer inkasso i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 2 (inkassoloven).

16. Innskrenkning og regulering m.v.
Sløsing med vann må ikke finne sted. Skulle det vise seg nødvendig kan vannverkets styre beslutte innskrenkning eller regulering av vannforbruk til spesielle øyemed, f.eks. hagevanning m.v. Ved brann er andelseier forpliktet til å stenge vannuttak som ikke brukes i brannslukkingsarbeidet.

17. Frakobling
Hobøl Vannverk kan frakoble et anlegg uten nærmere varsel dersom anlegget kan volde skade eller det behøver umiddelbar utbedring for å hindre vanntap m.v.
Hobøl Vannverk kan frakoble et anlegg etter nærmere varsel dersom frakobling er nødvendig av hensyn til ettersyn, vedlikehold eller utvidelser av andelseiers anlegg og anleggsdeler. Vannverket skal så langt det er mulig varsle andelseier direkte eller på annen egnet måte om frakoblingen. I den utstrekning det er mulig, bør frakoblingen legges til de tider som er minst sjenerende for andelseier. Varsel om frakobling medfører ingen plikt for Hobøl Vannverk til å koble fra anlegget i hele eller deler av det varslede tidsrom.

18. Leveringshindringer - force majeure
Hobøl Vannverk er fri for ethvert ansvar for skade og tap ved avbrytelse eller innskrenkninger eller mangler ved levering som følge av streik, lockout, pålagt rasjonering fra myndighetene og andre forhold som ligger utenfor vannverkets kontroll og som vannverket ikke med rimelige midler kan forhindre.

19. Indirekte skader og tap (følgeskader)
Hobøl Vannverk er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte skader og tap som påføres andelseier. Som indirekte skade og tap (følgeskader) regnes:
-tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
-tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
-tap som andelseiers kunder har lidt
-tap som følge av skade på andelseiers anlegg, apparater eller gjenstander som har nær og direkte sammenheng med anlegget eller apparatenes forutsatte bruk.
-tap eller skade som følge av reparasjonsarbeid eller spyling av ledningsnettet
Innskrenkninger av vanntilførsel, kortere avbrudd eller variasjon i vannkvalitet gir ikke grunnlag for reduksjon av årsgebyret.

20. Endring av leveringsbetingelser
Kunngjøring om endringer i nåværende leveringsbetingelser blir gitt i lokalpressen eller eventuelt som direkte melding til den enkelte andelseier. Endring av nåværende leveringsbetingelser vil ikke bli gjort gjeldende før generalforsamling har gjort endelig vedtak, og tidligst 14 dager etter at kunngjøring er foretatt.

 21. Tvister
Tvist mellom andelseier og Hobøl Vannverk avgjøres ved voldgift, etter Lov om mekling og rettergang i sivile tvister.Informasjon


05.05.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakttelefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no