Bytting av vannmålere hos andelseiere i Hobøl Vannverk SA


17.12.2020, Rakel

Hobøl Vannverk SA holder for tiden på med utskifting av gamle vannmålere hos andelseierne. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres.

Vannmåleren skal sikre:

 • Nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk
 • Færre tvister
 • Du kan følge med på eget forbruk
 • Mulighet for å identifisere eventuelle lekkasjer

 

Ser måleren din slik ut slipper du å lese den av selv, da er det vi som mottar avlesningen:


 

 


Vi monterer vannmålere fra Kamstrup - flowIQ2200

 

flowIQ® 2200 er en vannmåler for husholdninger som er basert på en velprøvd ultralydteknologi. Den har den samme høye nøyaktigheten i hele levetiden, og måler selv det minste forbruket på grunn av den svært lave feilmarginen, industriledende nøyaktighet og optimalisert lav startstrømning.

Med den innebygde akustisk lekkasjedeteksjonen vil flowIQ® 2200 hjelpe deg med å oppdage mulig lekkasjer i hjemmet ditt.

flowIQ® 2200 er resultatet av mer enn 30 år med erfaring, og måleren gir moderne vannverk de dataene de trenger for å kunne fakturere kundene rettferdig, optimere driften og redusere vanntapet. Du får et solid fundament til å kunne prioritere den daglige innsatsen, og de langsiktige investeringene gjennom avansert dataanalyse som er fokusert på ikke-fakturert forbruk og lekkasjedeteksjon.


I Hobøl Vannverk SAs leveringsbetingelser heter det følgende om vannmålere:

«Vannmålere som er anskaffet og montert av vannverket er Hobøl Vannverk SAs eiendom. Andelseier betaler en årlig målerleie. Vannverket skal etter varsel til andelseier gis tilgang til vannmåleren for avlesning og kontroll. Vannmåleren må ikke bygges inn eller tildekkes uten godkjenning fra vannverket. Andelseier plikter å foreta jevnlig inspeksjon av måler med henblikk på lekkasje eller unormal gange. Ved feil/lekkasje skal vannverket varsles umiddelbart. Der måler ennå ikke er installert skal vannet betales etter antatt forbruk fastsatt av generalforsamlingen.»


Hobøl Vannverk samarbeider med Rørleggerservice AS om bytte av vannmålere og de vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for byttet. Hobøl Vannverk bekoster normalt installasjon av vannmåler hos den enkelte bruker. Denne installasjonen betaler man så en årlig målerleie for.


Hvis det er spørsmål kan du ta kontakt med Hobøl Vannverk på telefon 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.noRørleggere og Vannmålere


08.09.2020, Rakel

Dersom det er ønskelig å bytte vannmåler, kan dere kontakte Hobøl Vannverk på 930 913 80. Dere vil da få en vannmåler utlevert.

Det leveres i tillegg ut et vannmålerskjema med vannmåleren og det er viktig at dette fylles ut av rørlegger og leveres tilbake til Hobøl Vannverk SA på:

Hobøl Vannverk SA
Postboks 23
1805 Tomter


Informasjon


07.09.2023, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 69922214 eller dan@hobolvannverk.no

 


08.03.2022, Christine


Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke som følge av situasjonen i Ukraina, er det viktig å vite hvilke konsekvenser og beredskapsplaner som gjelder for drikkevannet vårt.

I WHOs rapport om radioaktivitet i drikkevann vurderes det som svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann vil utgjøre en langsiktig helserisiko etter en atomhendelse på grunn av fortynningseffekten.

Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 viste undersøkelsene at drikkevann fra overflatekilder ble lite påvirket av det radioaktive nedfallet. Alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Det var behov for tiltak i enkelte matvarer fra landbruk, men ikke fra drikkevann.

Mattilsynet har ansvar for trygg mat gjennom hele næringskjeden og forvalter grenseverdiene for radioaktivitet i mat og drikkevann. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er kompetanseorganet for radioaktivitet og stråling og har overordnet ansvar for den norske atomberedskapen.

Både DSA ogsivilforsvarets målepatruljeteneste har ulike verktøy og ressurser for å overvåke miljøet, slik at det kan gis et tidlig varsel i tilfelle et ukjent radioaktivt utslipp rammer Norge.

DSA opplyser om at det i en krise vil være begrenset analysekapasitet og myndighetene vil måtte prioritere. Det er ikke lagt opp til at vannverkene skal sende prøver til analyse på eget initiativ i den akutte fasen av en atomhendelse. Vannverkene vil bli kontaktet dersom de skal måle vannet i denne perioden, med instrukser for hvordan dette skal gjøres.

Mattilsynet anbefaler også å merke seg hvilke deler av vannforsyningssystemet som foreløpig ikke er påvirket av hendelsen. Det kan for eksempel være trygt drikkevann i distribusjonssystemet, inkludert drikkevannsbasseng.

Hobøl Vannverk har i tillegg grunnvannsbrønner som generelt har vist seg å være godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse.

Vannverk som benytter overflatevann eller store grunnvannskilder vil normalt ikke behøve å måle nivået av radon fordi verdiene forventes å være svært lave.

  

Les mer i artikkel om Beredskapsplaner for drikkevann ved en atomhendelse fra Norsk Vann.05.05.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakttelefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14